தேசியம்
செய்திகள்

Ontario வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வரவு செலவு திட்டம்!

2025 இல் வரவு செலவுத் திட்டத்தை சம நிலைப்படுத்துவதை Ontario அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Ontario மாகாண வரவு செலவு திட்டம் வியாழக்கிழமை (23) மாகாண சபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

Doug Ford அரசாங்கத்தின் வரவு செலவு திட்டத்தை நிதி அமைச்சர் Peter Bethlenfalvy சமர்ப்பித்தார்

Ontario மாகாணத்தின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வரவு செலவு திட்டமாக 204.7 பில்லியன் டொலர் வரவு செலவு திட்டம் வியாழனன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

இது கடந்த ஆண்டு செலவினத்தை விட 6 பில்லியன் டொலருக்கும் அதிகமானதாகும்.

இந்த நிதித் திட்டத்தில் சுமார் 81 பில்லியன் டொலர் சுகாதாரப் பாதுகாப்புக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்விக்காக 34.7 பில்லியன் டொலர்கள், பிற திட்டங்களுக்கு 38.1 பில்லியன் டொலர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதியாண்டில் Ontario வின் பற்றாக்குறை சுமார் 2.2 பில்லியன் டொலர்களாக குறைந்துள்ளது.

இந்த எண்ணிக்கை 2022 வரவு செலவு திட்டத்தில் சுமார் 17.7 பில்லியன் டொலர்களாக கணிக்கப்பட்டது.

2023-2024 இல் 1.3 பில்லியன் டொலர் பற்றாக்குறையை அரசாங்கம் கணித்துள்ளது.

2024-2025 ல் வரவு செலவு திட்ட உபரியாக 200 மில்லியன் டொலர்கள் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts

பணவீக்க விகிதம் இந்த ஆண்டு குறையும்?

Lankathas Pathmanathan

இலங்கை குறித்த கனடிய அரசின் பயண ஆலோசனை!

கனடிய அரசின் அவசர நடவடிக்கைகளில் March மாதம் 22ஆந் திகதி புதிதாக அறிவிக்கப்பட்டவை | (English version below)

thesiyam

Leave a Comment

error: Alert: Content is protected !!